DJ na Twoją imprezę, wesele – Poznań – wielkopolska. DJ Poznań

Regulamin PROGRAMU POLECEŃ KLIENTÓW

z dnia 11.03.2024 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i warunków udziału w Programie Poleceń Klientów “…” (zwanym dalej “Programem”.).

2. Organizatorem Programu jest MYPERFECTWEDDING Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000944189, NIP: 7822905989, REGON: 520905129, działająca w imieniu konsorcjum „MyPerfectWedding” w skład którego wchodzą również spółki:

1). NIK FOTO Sp. z o.o. Adres: ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390685, KRS: 0000976594
2). NIK VIDEO Sp. z o.o. Adres: ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390774, KRS: 0000976763
3). NIK MUSIC Sp. z o.o. Adres: ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390716, KRS: 0000976631
4). NIK ARTIST Sp. z o.o. Adres: ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390863, KRS: 0000977023
5). NIK Operating Sp. z o.o. Adres: ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, NIP: 7822905914, KRS: 0000944467 reprezentowaną przez Bartosz Niklas – prezesa Zarządu, (zwana dalej: “Organizatorem”).

3. Informacja o Programie i Regulamin są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora https://www.twojdj.com

§2 Definicje

1. Polecający – osoba, która wyraża chęć polecenia usług Organizatora innym osobom (np. bliskim, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom itp.) oraz spełniła warunki określone w §4 ust. 3 Regulaminu;

2. Polecany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych polecona przez Polecającego, która spełniła warunki określone w §4 ust. 4 Regulaminu;

3. Polecenie – udostępnienie Organizatorowi przez Polecającego za pośrednictwem formularza na stronie https://www.twojdj.com (zwanego dalej „Formularzem”) danych osobowych Polecanego: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail (link do Formularza Organizator udostępnia na swojej stronie https://www.twojdj.com);

4. Nagroda – nagroda w postaci rzeczy lub usługi przewidziana dla Polecającego za Polecenie i spełnienie przez Polecającego warunków określonych w §4 ust. 3 Regulaminu oraz przez Polecanego warunków określonych w §4 ust. 4 Regulaminu;

5. Uczestnicy – Polecający oraz Polecani;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§3 Czas trwania Programu

1. Program rozpoczyna się dnia 01.04.2024 r. i trwa do dnia 31.12.2024 r. lub do czasu zakończenia Programu przez Organizatora. Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania Programu.

2. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, nie wskazując przyczyny, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej https://www.twojdj.com, nie później niż na dzień przed zakończeniem czasu trwania Programu. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie jego trwania.

§4 Zasady uczestnictwa w Programie

1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Link do Formularza służącego do dokonania Polecenia, do akceptacji Regulaminu, do wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych oraz do wyboru Nagrody znajduje się na stronie Organizatora https://www.twojdj.com.

3. W Programie w charakterze Polecającego może wziąć udział osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełniła następujące warunki:

1) zaakceptowała Regulamin za pośrednictwem Formularza oraz wyraziła zgodę w Formularzu na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu miejsca zamieszkania;
2) dokonała Polecenia za pośrednictwem Formularza oraz dysponuje zgodą Polecanego na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Polecanego: imienia, nazwiska, numeru telefonu, a także zgodą Polecanego na telefoniczny oraz e-mailowy kontakt marketingowy ze strony Organizatora – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu – oraz przekaże Organizatorowi powyższe zgody (np. w formie screenów wiadomości od Polecanego) na jego wniosek (dopuszcza się udzielenie zgód przez Polecanego w treści e-maila lub w formie wiadomości na komunikatorze społecznościowym).

4. W Programie w charakterze Polecanego może wziąć udział osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) w momencie polecenia przez Polecającego nie jest stroną umowy z Organizatorem na wykonanie którejkolwiek z następujących usług: DJ/ konferansjer, fotografowanie, videofilmowanie,
2) zaakceptuje Regulamin oraz wyrazi zgodę: na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu) oraz na telefoniczny oraz e-mailowy kontakt marketingowy ze strony Organizatora – zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu (dopuszcza się udzielenie zgód w formie e-mailowej lub w formie wiadomości na komunikatorze społecznościowym );
3) zawrze w sposób ważny z Organizatorem umowę na wykonanie co najmniej jednej z następujących usług: DJ/ konferansjer, fotografowanie, videofilmowanie, w terminie 90 dni od Polecenia, a ponadto zapłaci wynikającą z tej umowy zaliczkę.

5. Jeżeli więcej niż jeden Polecający przekaże dane tego samego Polecanego, uznaje się wówczas, że do Nagrody uprawniony jest ten, który zrobił to jako pierwszy.

6. Polecenie musi nastąpić w okresie trwania Programu.

§5 Nagrody i zasady ich wydawania

1. W przypadku dokonania Polecenia, w wyniku którego Polecany spełni warunki określone w §4 ust. 4 Regulaminu oraz spełnione są przez Polecającego warunki określone w §4 ust. 3 Regulaminu, dla Polecającego przewidziana jest jedna z następujących Nagród:

1) Voucher na 6-dniowy pobyt w luksusowych ośrodkach wypoczynkowych Holiday Park & Resort o wartości rynkowej brutto 1745 zł,

Ważne informacje dodatkowe:

1. Voucher można wykorzystać w określonych terminach.
2. Po rezerwacji należy we własny zakresie opłacić:

a) 179,99 zł (apartament) za jednorazowe posprzątanie na przyjazd,
b) 750 zł kaucji (można ją wykorzystać na gastronomię/media lub jest zwrotna 14 dnipo wyjeździe z Resortu),
c) przy wyjeździe gość będzie rozliczony ze zużytych mediów (ok. 200 zł/tydzień),

3. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Śremie na stronie: https://holidaypark.pl/dla-firm;

2) Voucher w formie karty płatniczej PREPAID o wartości rynkowej brutto 500 zł;
3) Roczny abonament dla jednej osoby do Kina z sieci Cinema City (grupa 2) o wartości rynkowej brutto 516 zł;
4) Dowolna sesja zdjęciowa – plenerowa o wartości rynkowej brutto 1200 zł;

5) Voucher rabatowy na dowolne usługi Organizatora z zakresu DJ, fotografii lub videofilmowania o wartości rynkowej brutto 500 zł;
6) Voucher na zakup wina w winiarni o wartości rynkowej brutto 500 zł;
7) Bon podarunkowy YASUMI SPA o wartości rynkowej brutto 500 zł
8) Inna Nagroda o wartości rynkowej brutto 500 zł.

2. Polecający dokonuje wyboru Nagrody w Formularzu, podczas dokonywania Polecenia.

3. O przyznaniu Nagrody każdy z Polecających zostanie powiadomiony przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu.

4. Dostarczenie Nagrody następuje w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, na koszt Organizatora i odbywa się drogą elektroniczną lub pocztową.

5. Polecający nie może wymienić Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

6. Nagroda może być wykorzystana w terminie określonym na danym voucherze, jednak nie krótszym niż 12 miesięcy od daty jej wydania.

7. Organizator ma obowiązek sporządzenia informacji (PIT-11) i wykazania kwoty wartości Nagrody w części dotyczącej informacji o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przesłania tej informacji Polecającemu – podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

§6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@twojdj.com

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu oraz po jego zakończeniu, nie później jednak niż w terminie 1 roku od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności będących przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, w formie odpowiedzi na wysłaną wiadomość.

§7 Dane osobowe

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Organizator (zwany dalej również „Administratorem”) informuje o tym, że:

1) Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników, a także
współadministratorem danych osobowych Uczestników jako członek Konsorcjum „MyPerfectWedding”;
2) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, czyli
MYPERFECTWEDDING Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu oraz współadministratorów – pozostałych członków Konsorcjum „MyPerfectWedding”, tj. spółki: NIK Operating Sp. z o. o., ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, NIP: 7822905914, KRS: 0000944467; NIK FOTO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390685, KRS: 0000976594; NIK VIDEO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390774, KRS: 0000976763; NIK MUSIC Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390716, KRS: 0000976631; NIK ARTIST Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390863, KRS: 0000977023, w celu:

a) realizacji Programu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez okres obowiązywania Programu oraz po jego zakończeniu do czasu wypełnienia zobowiązań Organizatora wynikających z Programu;
b) prowadzenia marketingu usług własnych Administratora oraz współadministratorów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu odwołania zgody;
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub
współadministratorach, np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;
d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub współadministratorów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich, jak: obsługa reklamacji, udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora – przez okres niezbędny do ich obsługi, a także dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić uczestnictwo w Programie;
4) dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji Programu zakresie innym odbiorcom, którymi mogą być kontrahenci realizujący usługi na rzecz Administratora lub współadministratorów;
5) dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego w związku z wykorzystaniem w Programie Formularza Google. Przekazanie nastąpi wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą. W każdym przypadku przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora;
6) Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, z tym że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

§8 Zmiana zasad Programu

Zasady udziału w Programie i warunki jego realizacji mogą ulec zmianie w czasie jego trwania. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Programu i dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszczona jest informacja o Programie i jego Regulamin.

§9 Postanowienia końcowe

W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Scroll to Top