DJ na Twoją imprezę, wesele – Poznań – wielkopolska. DJ Poznań

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności strony www.twojdj.com

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl 
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)

   

§ 2 Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące definicje:

 1. Administratorzy Danych Osobowych; Administratorzy; Współadministratorzy Danych Osobowych
 1. MyPerfectWedding Sp. z o.o., ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, NIP: 7822905989, KRS: 0000944189,
 2. NIK FOTO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390685, KRS: 0000976594,
 3. NIK VIDEO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390774, KRS: 0000976763,
 4. NIK MUSIC Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390716, KRS: 0000976631,
 5. NIK ARTIST Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390863, KRS: 0000977023,
 6. NIK Operating Sp. z o.o., ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, NIP: 7822905914, KRS: 0000944467;
 7. Cookies – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych;
 8. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce wesela, termin wesela;
 9. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności strony www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl;
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 11. Strona – strona internetowa www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl
 12. Użytkownicy – wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej pod adresem www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl.

   

§ 3 Administratorzy Danych Osobowych

Administratorami (Współadministratorami) Danych Osobowych Użytkowników są:

1) MyPerfectWedding Sp. z o.o., ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, NIP: 7822905989, KRS: 0000944189,

2) NIK FOTO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390685, KRS: 0000976594,

3) NIK VIDEO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390774, KRS: 0000976763,

4) NIK MUSIC Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390716, KRS: 0000976631,

5) NIK ARTIST Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390863, KRS: 0000977023,

6) NIK Operating Sp. z o.o., ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, NIP: 7822905914, KRS: 0000944467.

 

§ 4 Kontakt z Administratorami

Z wybranym Administratorem można skontaktować się:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@myperfectwedding.pl

2) pisemnie na adres: NIK Operating Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań.

 

§ 5 Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia marketingu usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu odwołania zgody;

2) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną – Formularza Kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, przez okres świadczenia tej usługi, a po jego upływie – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;

4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich, jak:

 1. a) obsługa żądań (np. rozpatrzenia reklamacji związanych z usługą świadczoną drogą elektroniczną) lub udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane do Administratora – przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
 2. b) dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

   

§ 6  Podanie Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych jest brak możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem, odpowiedzi na jego pytania lub realizacji umowy.

 

§ 7  Kategorie odbiorców Danych osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratorów, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom i partnerom biznesowym Administratorów, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratorów i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.
 2. Każdy z Administratorów może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających strony Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, TokTok), w tym podejmujących aktywność na tychże profilach. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratorów. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecane jest się zapoznać.

   

§ 8 Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W przypadku przekazywania Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, nastąpi ono wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą. Na przykład, Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych z siedzibą poza EOG. W każdym przypadku przekazywanie Danych Osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora.

     

  § 9 Prawa przysługujące Użytkownikom

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, z tym że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy prawa.

   

§ 10  Profilowanie

Dane Osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu.

     

 § 11 Polityka plików Cookies

 1. Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Strona www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies.
 3. Administratorzy wykorzystują Cookies do:

1) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami wyświetlić stronę;

2) tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

 1. Cookies wykorzystywane przez partnerów strony www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl podlegają ich własnym politykom prywatności.
 2. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

Administratorzy mogą dokonywać zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Strony – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Polityki. Zaktualizowana Polityka zostanie zamieszczona na stronie www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed jej wejściem w życie.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01.12.2023 r.

Scroll to Top