DJ na Twoją imprezę, wesele – Poznań – wielkopolska. DJ Poznań

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną strony www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez konsumentów ze strony www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl.
2. Strona służy do składania zapytań i kontaktowania się z firmą twojdj.com & My Perfect Wedding w sprawie artystycznej oprawy wesel.
3. Właścicielem strony www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl jest NIK Operating Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, KRS: 0000944467, nr
tel. +48 794 794 124, adres e-mail: info@myperfectwedding.pl.
4. Regulamin stanowi spełnienie przez właściciela strony www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., w zakresie, w którym go dotyczy.

§ 2 Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl;
2. Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, interaktywny formularz dostępny na stronie www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl, umożliwiający złożenie zapytania i skontaktowania się z firmą twojdj.com ; My Perfect Wedding;
3. Strona – strona internetowa www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl;
4. Administrator danych osobowych Użytkowników – właściciel Strony – NIK Operating
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944467, nr tel. +48 794 794 124, adres e-mail: info@myperfectwedding.pl , współadministrująca danymi osobowymi wraz z pozostałymi spółkami w ramach konsorcjum „MyPerfectWedding”, tj. a) MyPerfectWedding Sp. z o.o., ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, NIP: 7822905989, KRS: 0000944189, b) NIK FOTO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390685, KRS: 0000976594, c) NIK VIDEO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390774, KRS: 0000976763, d) NIK MUSIC Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP:
7773390716, KRS: 0000976631, e) NIK ARTIST Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390863, KRS: 0000977023.

§ 3 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest właściciel Strony – NIK Operating Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944467, nr tel. +48 794 794 124, adres e-mail: info@myperfectwedding.pl, współadministrująca danymi osobowymi wraz z pozostałymi spółkami w ramach konsorcjum „MyPerfectWedding”, tj. a) MyPerfectWedding Sp. z o.o., ul. Władymira 8/4, 61-055 Poznań, NIP: 7822905989, KRS: 0000944189, b) NIK FOTO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390685, KRS: 0000976594, c) NIK VIDEO Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390774, KRS: 0000976763, d) NIK MUSIC Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390716, KRS: 0000976631, e) NIK ARTIST Sp. z o.o., ul. Morelowa 8, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773390863, KRS: 0000977023.

2. Użytkownik udostępnia za pośrednictwem Formularza Kontaktowego swój adres e- mail i numer telefonu, a także informacje na temat miejsca i terminu wesela.

3. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Strony niezbędne są:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, np. komputer, tablet, smartfon;
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
3) przeglądarka internetowa.

§ 5 Ceny i Warunki płatności

1. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne.
2. Przeglądanie informacji na Stronie jest nieodpłatne, nie wymaga uiszczenia płatności ani rejestracji Użytkownika.

§ 6 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Na Stronie dostępna jest następująca usługa świadczona drogą elektroniczną: Formularz Kontaktowy, który świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i umożliwia Użytkownikowi złożenie zapytania i skontaktowanie się z firmą twojdj.com; My Perfect Wedding.
2. Reklamacje związane z usługą świadczoną drogą elektroniczną mogą dotyczyć m. in. nieprawidłowego działania Formularza Kontaktowego, braku odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez Formularz Kontaktowy lub innych problemów związanych z Formularzem Kontaktowym i można je składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@myperfectwedding.pl.
3. W celu ułatwienia i szybszego rozpatrzenia reklamacji w opisie reklamacji Użytkownik powinien podać:
1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
2) żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
3) dane kontaktowe składającego reklamację, przy czym brak opisania reklamacji dokładnie w zalecany powyżej sposób nie wpływa na skuteczność jej złożenia.

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez firmę twojdj.com; My Perfect Wedding następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że firma twojdj.com; My Perfect Wedding uznała reklamację za uzasadnioną.
5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania poprzez Formularz Kontaktowy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich.

§ 7 Warunki świadczenia Usługi

1. Przedstawiciel firmy twojdj.com & My Perfect Wedding kontaktuje się z Użytkownikiem e- mailowo lub telefonicznie w celu odpowiedzi na jego zapytanie. Brak lub podanie błędnego albo niedziałającego adresu mailowego będzie skutkowało brakiem odpowiedzi ze strony Twojdj.com; My Perfect Wedding.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Strony ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. Zaktualizowany Regulamin zostanie zamieszczony na
stronie www.twojdj.com oraz www.myperfectwedding.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed jego wejściem w życie.
2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
3. Postanowienia Regulaminu w żadnym wypadku nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości powstałe na tle Regulaminu należy rozstrzygać na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają przepisy obowiązującego prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023 r.

Scroll to Top